شماره حساب ها

تذکر:
  1. تمامی حساب ها به نام آقای مهدی فرقانی نیا می باشد.
  2. مبالغ واریزی فقط می بایست به یکی از شماره حساب های اعلامی واریز گردد و مبالغ پرداختی به حساب های دیگر از درجه اعتبار ساقط است.


شماره شبا شماره کارت شماره حساب نام بانک
IR290120000000000023518291 6104 3379 9005 8594 23518291 ملت
IR040570033980010486744001 5022 2910 1432 1515 339-8000-10486744-1 پاسارگاد
IR330560082580001009903001 6219 8610 0691 9301 825-800-1009903-1 سامان